Parket

Aanwijzen ander gerecht

De procureur-generaal behandelt ook verzoeken van het Openbaar Ministerie om aanwijzing van een gerecht voor de vervolging en berechting van rechters en leden van het Openbaar Ministerie (artikel 510 Sv). De regeling strekt ertoe te voorkomen dat een rechterlijk ambtenaar die wordt verdacht van een strafbaar feit, door zijn eigen gerecht wordt berecht. In deze zaken adviseert de procureur-generaal de Hoge Raad over de vraag of een ander gerecht moet worden aangewezen en doet hij een voorstel voor de aan te wijzen rechtbank.

In 2018 zijn 4 verzoeken tot aanwijzing van een gerecht behandeld. In alle vier de gevallen heeft de Hoge Raad een gerecht aangewezen waar de eventuele vervolging en berechting zullen plaatshebben.

De eerste 2 verzoeken hadden betrekking op aangiften tegen 2 leden van het Openbaar Ministerie en een aantal politieambtenaren die betrokken waren bij het onderzoek naar een roofoverval. De aangiften waren gedaan door advocaten van de verdachten nadat de rechtbank in de strafzaak had geoordeeld dat sprake was van een ernstig vormverzuim doordat in het dossier een proces-verbaal van een getuigenverhoor was gevoegd, in de wetenschap dat daarin feitelijke onjuistheden waren opgenomen. De aanwijzing gold ook voor de politieambtenaren. Zij zijn weliswaar geen rechterlijke ambtenaar maar de wet bepaalt dat de aanwijzing ook geldt voor de medeverdachten van de rechterlijk ambtenaar.

Het derde verzoek betrof een gepensioneerde advocaat-generaal bij een ressortsparket, die vanuit die functie gedetacheerd was geweest bij een internationale organisatie. Die organisatie had tegen hem aangifte gedaan wegens verduistering. De aangifte had betrekking op de periode van detachering, dus voorafgaand aan de pensionering als advocaat-generaal. In een dergelijk geval wordt het verzoek toegewezen ook al is de betrokkene inmiddels geen lid meer van de rechterlijke macht.

Het vierde verzoek betrof een plaatsvervangend hoofdofficier van justitie die als bestuurder van een auto betrokken was bij een aanrijding met een fietser waarbij de fietser zwaar letsel opliep.